Varázslat vagy szemfényvesztés? (Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. Kolibri Kiadó, Budapest, 2015.)

A népmesék kultúránk elidegeníthetetlen elemei, a velük való foglalkozás újabb aspektusait képviselik a meseterápiák, különféle népmesékre épülő pedagógiai rendszerek. Jelen kritika Bajzáth Mária Népmesekincstár nevezetű mesepedagógia módszertanának kézikönyvéhez, és az ahhoz kapcsolódó foglalkozásvázlatokhoz kíván hozzászólni.

Bajzáth Mária egy olyan rendszert alakított ki, amely a gyerekeket állítja középpontba: az életkori sajátosságokat figyelembe véve válogatott a mesék, mondókák, találós kérdések, népi játékok közül, hogy azok minél több intelligenciaterületet stimuláljanak. Mindemellett egy komplex képzési rendszert is épített módszertanára, így nem véletlen, hogy professzionális menedzselés támogatja meg a könyvet. A diszkrét és esztétikus keményfedelű könyvborító és a hátlapon olvasható pozitív vélemények, ajánlások, amelyek egyetemi tanároktól származnak, arra engednek következtetni, hogy e könyv szerzői, kiadói és szakmai részről is igényes, hasznos kiadványként tételeződik. Sajnálatos módon ezt azonnal leépíti, hogy a könyvet fellapozva a külső igényesség a szerkesztésben már nem köszön vissza: a kiadvány tördelése csapnivaló, és bár ez a kiadó felelőssége, semmiképpen nem vet jó fényt egy professzionálisnak szánt pedagógiai-segédanyagra, arról nem is beszélve, hogy a könyvbeli „illusztrációk” valójában néhány kézzel rajzolt vázlatot jelentenek, amelyek inkább múlt századi gyakorlatot idéznek mintsem 2015-öt.

49 foglalkozásvázlat került bele a könyvbe, amelyek teljes értékűen csak a Népmesekincstár mesegyűjteményeivel együtt használhatóak, hiszen a mesék szövegei azokban a válogatásokban kaptak helyet (Itt vagyok, ragyogok! Járom az új váramat). Utóbbi megoldás kissé nehezíti a könyv és a módszertan használatát, valamint nem is túl takarékos megoldás. Jó ötlet azonban bizonyos foglalkozásokhoz gyerekvéleményeket kapcsolni, amelyek egyrészről a kipróbáltságot igyekeznek alátámasztani, másrészről a leendő olvasók megnyerésére szolgálnak. Mert akárhogy is nézzük, a szerző nem csak a gyerekeket és a meséket ismeri, de a célközönségét is, vagyis a tanítókat, óvópedagógusokat, akik egyrészről nagyon befogadóak tudnak lenni, ha megszólítják őket, másrészről a szakmai tudás bővítése, a továbbképzéseseken való részvétel külső, törvényi kényszer is. Ennek két hozadéka is van: egyrészről a pedagógusok kiszolgáltatottak, hiszen folyamatos nyomás alatt állnak, másrészről pedig komoly piacot is jelentenek. Ezzel összhangban a kötet számos olyan szöveghelyet tartalmaz, amelyek mögött inkább marketing megfontolások érezhetőek, semmint szakmai érvek, pl. „Képzeljük el a foglalkozások egy-egy elemét gyöngyszemként, amelyet a mesék aranyfonalára fűzhetünk!” (8).

A foglalkozások olyan témák köré szerveződnek, mint Ember; Test, testtudat, biztonság; Szárnyaló képzelet, Megtartó erők: család, barátság, kapcsolatok stb. Valójában mind fontos tényezője a gyermeki világmegismerésnek, Bajzáth Mária mögött pedig 25 éves szakmai múlt áll, így erről magabiztos és alapos tudása lehet. A kötetet felvezető, elméleti alapozású tanulmányban főleg pszichológiai elveket érvényesít pedagógiai rendszerét alátámasztandó, így a felhasznált irodalom kissé egyenetlen: a mesekutató-és terapeuta Boldizsár Ildikó csupán egy szépen csengő mondat erejéig idéződik meg („a szent szellemi kincsestárnak” – 9), Voigt Vilmos mottóként: „A mese lényege a mesélés” (21), pedig figyelembe véve életművüket, mindkettőjüknek lehetnek érvényes megállapításaik a meséről. Ezt annak ellenére írom, hogy az idézetek aránya a kötetben zavaróan magas: érdemes lett volna határozottabban törekedni az egyensúly megtalálására. Ezen túl a különféle önidézetek nagy száma elnézhető, az önmottózás viszont már nem túl elegáns megoldás („»Mesélni és mesét hallgatni jó…« Bajzáth Mária” – 29). Az olyan általános kijelentések, mint pl. „Mesehallgatás közben egy olyan világba érkezünk, ahol nem létezik lehetetlen.” (9) se nem túl szakszerűek, sem teljesen igazak. Ilyen redundánsnak ható elem a mondóka vagy találós kérdés definiálása is, amely éppen ellenébe megy a szöveg tudományos alapozásának, szinte parodisztikus hatást kelt. Számtalan egyéb aránytévesztés és átgondolatlanság is fellelhető a kötetben pl. a sablonszerűen ismétlődő kiemelt szövegrészek az Intelligenciaterületek és mesék alcímű fejezetben. De a túlmagyarázás is („Olyan arcfestéket használjunk, amelybe ujjal is bele lehet nyúlni, bőrbarát, vízben oldódik. A kicsik is maguknak fessenek!” – 55) jellemzi a könyvet, ezen felül olykor evidenciát közöl az író mantraszerűen, minthogy „Minden mesélésnek tétje van” (21, 21, 29).

Az idézetek forrásának jelölése nem túl alapos: Bajzáth Mária hosszasan idéz a 11. oldalon egy Gerald Hüther nevű német neurobiológust az éneklés fontosságáról, jelöli a forrást, de a felhasznált irodalomban már nem kerül be hivatkozott mű, így az nem is ellenőrizhető. Az ilyen többször előforduló hibák igencsak rontanak a szöveg szakmai megítélésén, azonban ennél súlyosabb hibát is vét Bajzáth Mária. Howard Gardner többszörös intelligenciaelméletét rosszul ismerteti, és ez meglehetősen problematikusnak mutatkozik, hiszen módszerének egyik fundamentuma pont ezen elmélet. „Tízféle – egymástól független – intelligenciát különböztet (mármint Gardner – a bíráló megj.) meg: nyelvi, logikai-matematikai, téri, zenei, testi-kinesztéziás, kétféle személyes (inter-és intraperszonális), naturalista, spirituális és egzisztenciális intelligenciát.” (16). A bökkenő csak az, hogy Gardner egyértelműen elveti a spirituális intelligencia létezését és az egzisztenciális intelligenciát (más néven a nagy kérdések intelligenciáját) sem tartja teljes értékű intelligenciának. Gardner művének egyes részletei egyébként magyarul is olvashatóak, de ha az eredeti forrást nézzük, akkor a következők derülnek ki: „Arra a kérdésre, hogy miért nem támogattam a spirituális vagy vallási intelligencia elismerését, egyszer így feleltem: Ha megtettem volna, azzal barátaimnak nagy örömöt okoznék, de ellenségeimnek még nagyobbat.”[1] (GARDNER 2006: 19) és végül: „Arra a megállapításra jutottam, hogy a spiritualitás legalább két vetülete meglehetősen távol áll intelligenciakoncepciómtól.[2] (GARDNER 2006: 20).

Mindenezek után úgy vélem, hogy bár a Népmesekincstár módszertana lehet működképes a gyakorlatban, Bajzáth Mária bizonyára tapasztalt és jó pedagógus, a könyv ebben a formában mégis inkább a kötet írójának szakmai hitelességét veszélyezteti, tanszékvezetői ajánlások és marketing megfontolások ide vagy oda. Természetesen azzal nincs probléma, hogy ha valaki a saját szellemi termékét értékesíti, hiszen megdolgozott érte/vele, azonban ennek több járható útja is létezik. Érdemes lenne megfontolni a hordozóváltást: mert bár egy ilyen könyv jól mutat a polcon, esetleg a könyvtárban, eladható egy továbbképzésen, de ma valójában már nincs szükség rá. Egy DVD vagy egy online adatbázis, és az ahhoz való hozzáférés egy könyv áráért többszörös és sokkal rugalmasabb segítséget nyújthat, hiszen nem csupán óravázlatokat, hanem részletes óraterveket, nyomtatható sablonokat, képeket, videókat, hanganyagokat is tartalmazhat.

Herédi Károly

Felhasznált irodalom

GARDNER, Howard (2006): Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. Basic Books, New York.

[1] „Asked why I had not endorsed a spiritual or religious intelligence, I once quipped, »If I did so, it would please my friends—but it would please my enemies even more!«”

[2] „I concluded that at least two facets of spirituality were quite remote from my conception of an intelligence.”